30 Th10

Quyết định về việc ban hành quy chế tài chính của Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn trực thuộc Hội TĐGVN

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

__________________

 

Số: 193/2019/QĐ-HTĐGVN

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     __________________

 

Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế tài chính của Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

        – Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

        – Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

        – Căn cứ Quyết định số 33/2019/QĐ-HTĐGVN ngày 5/3/2019 của Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam về thành lập Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn;

        – Căn cứ Quyết định số 34/2019/QĐ-HTĐGVN ngày 5/3/2019 của Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam;

        – Theo đề nghị của Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn và Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành Quy chế tài chính của Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn, với các quy định sau:

I.                  Những quy định chung:

1.     Phạm vi và đối tượng áp dụng.

1.1 Quy chế này quy định về chế độ thu, chi; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và chế độ Báo cáo tài chính của Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn; cá tổ chức, cá nhân có liên quan.

1.2 Quy chế này áp dụng trong toàn Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn.

2.     Những nguyên tắc chung trong quản lý tài chính (thu, chi):

2.1 Mọi hoạt động thu chi trong Câu lạc bộ phải tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ, Quy chế này và phải được quản lý chặt chẽ theo nguyên tắc gắn thu bù chi, không vì mục tiêu lợi nhuận.

2.2 Các khoản thu, chi phải đảm bảo đúng mục đích; đúng đối tượng, quy trình, thủ tục, định mức; phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định, bảo đảm các khoản chi tiết kiệm và hiệu quả. Tổ chức, cá nhân thực hiện thu, chi không đúng quy định, sai nguyên tắc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại.

II.               Những quy định cụ thể:

1.     Nguồn thu của Câu lạc bộ: phải đảm bảo phù hợp với quy định của Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam, Điều lệ của Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn để phục vụ cho hoạt động của Câu lạc bộ và hỗ trợ các hoạt động chung của Hội khi có điều kiện, bao gồm:

1.1 Hội phí thường niên do hội viên đóng góp:

–         Hội viên là tổ chức: 5.000.000 đồng/đơn vị/năm.

–         Hội viên cá nhân: 500.000 đồng/hội viên/năm.

–         Các tổ chức, cá nhân nếu tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ mà trước đó đã được Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam ban hành Quyết định kết nạp là hội viên chính thức của Hội vẫn thực hiện việc đóng hội phí thường niên cho Hội theo quy định hiện hành và đóng phí thường niên cho Câu lạc bộ.

1.2 Các khoản tài trợ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân, các hội viên trong và ngoài nước cho Câu lạc bộ theo quy định của pháp luật.

1.3 Các khoản thu của Câu lạc bộ do hoạt động trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Điều lệ Câu lạc bộ.

2.     Các khoản chi của Câu lạc bộ.

2.1 Chi cho hoạt động chung của Câu lạc bộ, văn phòng, Ban Chủ nhiệm; thuê trụ sở, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động của Câu lạc bộ.

2.2 Chi tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, bồi dưỡng cho cán bộ, công tác viên.

2.3 Chi cho hoạt động thông tin, tuyên truyền, báo chí xuất bản và các khoản chi khác phục vụ mục đích và trong phạm vị, lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ.

2.4 Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật phù hợp với phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ.

3.     Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và chế độ báo cáo tài chính.

3.1 Câu lạc bộ được sử dụng tài khoản do Hội Thẩm định giá Việt Nam mở tại các tổ chức tài chính, tín dụng theo quy định của pháp luật để chỉ phục vụ cho hoạt động riêng của Câu lạc bộ.

3.2 Tài khoản của Hội Thẩm định giá Việt Nam dành riêng phục vụ hoạt động của Câu lạc bộ do Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam làm chủ tài khoản; Chủ nhiệm Câu lạc bộ là người được Chủ tài khoản ủy quyền ký và đóng dấu của Hội Thẩm định giá Việt Nam đối với các chứng từ liên quan đến tài khoản và các chứng từ thu, chi; Kế toán Câu lạc bộ thực hiện trách nhiệm tham mưu xử lý các chứng từ liên quan đến tài khoản cho chủ tài khoản và người được ủy quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.

3.3 Chủ nhiệm Câu lạc bộ được chủ tài khoản ủy quyền theo quy định tại điểm 3.2 và kế toán Câu lạc bộ chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tài khoản về tính hợp pháp của các chứng từ thu, chi; thực hiện việc lưu giữ các chứng từ theo quy định của pháp luật.

3.4 Chủ nhiệm Câu lạc bộ bàn bạc thống nhất trong Ban Chủ nhiệm để ban hành các định mức chi tiêu, thực hiện chế độ công khai tài chính trong nội bộ Câu lạc bộ bằng các hình thức thích hợp.

3.5 Kế toán của Hội Thẩm định giá Việt Nam có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với kế toán Câu lạc bộ để thực hiện việc giám sát thu, chi của Câu lạc bộ báo cáo Chủ tịch Hội.

3.6 Định kỳ hàng quý, năm kế toán Câu lạc bộ tổng hợp tình hình thu, chi tài chính của Câu lạc bộ (hàng quý có báo cáo tổng hợp theo đầu mục thu, chi kèm theo chứng từ phô tô; hàng năm có báo cáo tổng hợp tài chính năm) gửi về kế toán Hội Thẩm định giá Việt Nam để thực hiện việc giám sát tài chính theo quy định.

3.7 Trong trường hợp giải thể, toàn bộ tài sản của Câu lạc bộ sẽ được kiểm kê, đánh giá lại và được xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Điều 2: Quyết định này thi hành từ ngày ký. Các thành viên Ban Chấp hành Hội, Chánh Văn phòng Hội, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, Kế toán; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Điều 3: Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vướng mắc, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ có trách nhiệm kiến nghị Chủ tịch Hội để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

 

 

– Nơi nhận:

+ Như điều 2

+ Đăng website

+ Lưu KT, VT

 CHỦ TỊCH

 
(đã ký)
 
 
Nguyễn Tiến Thỏa

                                                                                                       

 

(Văn phòng Hội )

Bài viết tương tự

Bình luận

Call Now Button